Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Onis Consult Számviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo út 7. II. em.), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) a www.conclusion.hu oldalának látogatása során (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, megrendelése és a regisztráció során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

Adatkezelő:             Onis Consult Számviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám:                 23523674-2-41
E-mail:                     info@conclusion.hu
Székhely:                 1037 Budapest, Montevideo út 7. II. em.
Tel/fax:                    00 36 1 430 2118

Mobil:                      [*]

Nyilvántartásba vevő szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:      01-09-969615

  1. A kezelt adatok köre, Az adatkezelés célja, joglapja és az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevők, valamint a hírlevelekre feliratkozók és a regisztrálók (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”) által a megadott adatokat.

 

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó:
Neve,
Címe,
Kontakt adatok,
E-mail címe,
Jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése. Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
II.) Hírlevélre történő feliratkozás esetében a Felhasználó:
Neve (vezetéknév, keresztnév),
E-mail címe.
Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.
III.) Regisztráció során a Felhasználó:
Neve (vezetéknév, keresztnév),
E-mail címe.
Szolgáltatás igénybe vételi lehetőségének megkönnyítése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.
IV.) Számlázási adatok
adószám,
bankszámla szám,
bank neve.
Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése. A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).
  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozó(k)

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és írásos hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Szolgáltató adattovábbítási nyilvántartást vezet.

További kivételt képez, hogy az adatokat kizárólag a Felhasználó által leadott adatokat az e-mail hírlevél teljesítése céljából az adatkezelő a következő félnek adja át, mint Adatfeldolgozó:

Név:                        AdNet Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:                         2440 Százhalombatta, Béke utca 4. 2. em. 3.
Cégjegyzékszám:      13-09-146188
A hírlevélre történő feliratkozásnál a Honlapon Felhasználó hozzájárulását adja a marketing célú megkeresésekhez.

Ön bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az info@conclusion.hu email címre küldött törlési kérelemmel.
A hírlevélről történő leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön nem kap többé tőlünk hírlevelet és értesítést.

A Honlap üzemeltetője és adatfeldolgozója:

Név:                         AdNet Media Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:                         2440 Százhalombatta, Béke utca 4. 2. em. 3.
Cégjegyzékszám:      13-09-146188

III. Tárhelyszolgáltató

A Honlap tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget:

Név:                         [*]
Cím:                         [*]
Cégjegyzékszám:      [*]

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

  1. Cookie-k használata

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül a Felhasználó IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a cookie szabályzat elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

A Szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére annak érdekében, hogy Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, a Szolgáltató köteles a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

  1. Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Felhasználó az alábbi jogaival élhet e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni, mely alapján a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a Felhasználóra vonatkozó, jelzett pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető. Szolgáltató törli a Felhasználó adatait, ha azt a Felhasználó kéri és az adat törölhető, vagy a személyes adatok kezelése jogellenes, vagy hiányos és pontatlan és az adat pontossága helyessége nem orvosolható.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit, abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat adathordozón, vagy papír alapon megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az a Szolgáltató

A hozzájárulás visszavonásának joga

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél küldésről, mely esetben Szolgáltató nem küld több reklám célú megkeresést.

  1. Jogérvényesítés

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a Szolgáltatónál, ha a Felhasználó személyes adatait Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.

Felhasználó jogosult a Szolgáltató vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárást kezdeményezni (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

VII. Adatbiztonság

A Szolgáltató, valamint tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk a Felhasználókat.
A Szolgáltató és tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere védelmet nyújt a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a vírusok, a spam-ek, a hacker és egyéb támadások ellen.

VIII. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019.[*].[*]. napjától lép hatályba.